57 Vgl. Berger an Himmler, 5.1. 40 (NO—1112); Staatssekr.KeppIer (Ausw.Amt) an SS-Gruppenführer Wolff, 12.1.40 (NG—2752); Lorenz (VOMI, im Auftrag des Ausw. Amts) an Wolff, 23.1. 40 (NO—1605).