Nr. 53: Die Austreibungsaktion im Bezirk von Aussig Mitte Juni 1945; das Massaker an der deutschen Bevölkerung von Aussig am 31. Juli 1945.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Bericht eines ehemaligen Funktionärs der tschechischen Verwaltungskommission in Aussig.

Abdruck aus: Londýnské Listy (London Leiters, Fortnightly Review), hrsg. von Joseph Bělina1, Jahrgang II, Nummer 14 (London, 15. Juli 1948), S. 143 f.

Jak se to provádělo1

Právě nám zasílá očitý svědek vylícění událostí z Üstí n. L., jež každého slušného člověka musí naplnit hlubokým studem. Píše:

„Lidice byly fanálem k vyburvování celého civilisovaného světa proti nejukrutnější tyranii a zvrhlosti totalitního režimu. Pravda a lidskost stály tehdy ve světě na naší straně. Meli jsme právo a povinnost po skončení války se se zločinci proti lidskosti vypořádat. Ovšem toto vyporádání bylo v Pohraničí zastíněno větší nelidskostí než v sobě chovali nacističtí zločinci. Tak príkladně byly prováděny první evakuace, vlastně vybičování dne 11. června 1945. MNV byly povinny vypsati osoby německé nśrodnosti, příslušníky strany nacistů, aby byly odsunuty. Pracovalo se na seznamech do noci. V časných hodinách ranních přišly do té které obce vojenské výpravy, složené z Revoluční gardy a t. zv. partyzáni. Na výzvu členů MNV, aby evakuovali Němce podle zhotovenýeh seznamů, dostalo se jim öd namnoze opilých ‚důstojníkù' odpovědi: ,To si strčte do ...'

„Akce začla. Šlo se do bytů a za pul hodiny musela býti každá re dina na obecném seřadišti. Šperky byly odnímány a pro jistotu bylo děvčatům prohlíženo i pohlaví, zda tarn neskrývají další cennosti. Pak se ‚transporty' nastrkaly do tramvají do Telnice a odtud musely přes Rudohoří pěiky do Německa. Ani 78 až 81 letí nezůstaly ušetřeni této kalvarie.”

Výbnch v Krásném Březně

„Je třeba také podati správné vylíčení události z 31. července 1945, jež by se snad mohla nazvat protějškem Lidic. Tato věc bude dříve či později ventilována, a musíme o tom promluvit sami, nenámeli býti kolektivně odsuzováni jako Němci. Právě že se blíží tretí výročí toho masakru, jež jde výhradně na účet KSČ, považuji za správné abych jako očitý svědek a funkcionář tehdejší Správní komise vylíčil příčiny tehdejšího výbuchu a nelidské represálie, jež mu následovaly:

„V naši oblasti skončila poslední fáze bojů německé armády gen. Schörnera dne 9. května 1945. Všechny silnice a ulice v městech byly zataraseny kolonami aut, děl a munice. Příštího dne, 10. května, se započalo s odkli-


283

zováním. Zbraně a munice byly deponovány ve skladech bývalé rafinerìe cukru v Kásném Brezně, která byla během války preměněna na ‚Deutsche Kabelwerke'. V tomto podniku byly uskladněny stovky nových leteckých motorů. Tarn byly svážený granáty, ‚Panzerfäuste' a jiné střelivo. Dozorčí a strážní službu vykonávalo vojsko které si ze sousedící Eckelmannovy továrny na likéry obstarávalo dostatek lihovin, při čemž se nedbalo správ-ného uskladnování; naopak se házelo páté pres deváté. Proto došlo ke katastrofě.

„Dne 31. července 1945 v 15.45 hodin nastal privní výbuch, který otřásl okny v okruhu tří Km. Nikdo ve městě v tom okamžiku netuš il, že to byl signál k vraždění. Vojsko obstoupilo labský most a když v 16.10 hod. dorazili komunističtí provokatéri v doprovodu lidí v ruských vonjenských stejno-krojích, začalo se s ‚exekucemľ. Němci, kterí nosili bílé pásky na rukávě a vraceli se ze zaměstinání, byli první obětí na Benešově moste. Vojsko, jež bylo vyzváno předsedou MNV v Űstí n. L., panem Vondrou, aby zabránilo jakémukoliv masakru, neuposlechlo této výzvy a vraždilo ssebou. Matka, vezoucí děcko v kočárku přes most, byla ubita latí, hozena přes zábradlí s děckem do Labe za doprovodu palby ze strojní pistole.

„Druhý prípad, který mi utkvěl v paměti a bude mně doprovázet po celý život, byl onen německého antifašisty, který se vrátil po čtyřech letech z koncentračního tábora a byl zaměstnán jako monier u firmy Brönner. Tomuto německému bojovniku proti fašismu Brainlovi byly vytrženy vlasy a pak mu bylo prostřeleno břícho. Skonal na miste.

„Takových případů byly stovky. Na moste a na náměstí byli ubíjeni lidi a házeni do t. zv. Luftschutz-Wasserbehälter. Za třihodiny bylo ubito vice než 2000 lidí. Mrtví byli obíráni a nakládáni na auta internovanými Němci a odváženi ke kremaci do Terezína. Průvodci mrtvých se nevrátili.

„Po tomto masakru se dostavili dne 1. srpna 1945 ministr vnitra Nosek a ministr Národní obrany gen. Svoboda do města. Došlo k ostré výměně názorů v radě Správní komise. Ovšem, na skutečnosti, že k výbuchu došlo z nedbalosti se strany vojenské správy, se nie nezměnilo. Tato okolnost však nijak neomlouvala ministra Noska. Neboť ani vojsko, ani policie nesjednaly klid a pořádek, naopak samy ještě neklid podněcovaly. Skrze neschopnost a neukázněnost vojenských činitelů utrpělo české obyvatelstvo v Krásném Březně věcných škod v hodnotě 8 milionů Kčs, mimo ztráty četných domovů. A německé obyvatelstvo zaplatilo neobčejnou ztrátou většinou nevinných lidských životù jenom proto, že se lůza chtěla obohatit a zmocnit se jejich majetků.

„Lidice byly živým pomníkem neblahého ‚furor teutonicus', a Ostí n. L. bylo rehabilitací nemeckých nacistických vrahů. Počet obětí tu vyl téměř čtyřnásobný. Nezajde tento zločin do dějin jako ‚furor Czechoslovaka plebs'?”

Nemáme, co bychom k tomu hroznému vylíčení dodali. Leč snad jedno: Zda takové vybičování nejpustších vášní nebylo úmyslné, aby se podryly a zničily mravní základy národa, který tak byl omámem a připravován na jatka?


284

Übersetzung:

Wie man es durchführte

Eben sendet uns ein Augenzeuge eine Darstellung der Ereignisse in Aussig an der Elbe ein, die jeden anständigen Menschen mit tiefer Scham erfüllen muß. Er schreibt:

„Lidice war ein Fanal zur Aufrüttlung der ganzen zivilisierten Welt gegen die grausamste Tyrannei und die Entartung eines totalitären Regimes. Die Wahrheit und die Menschlichkeit standen damals in der Welt auf unserer Seite. Wir hatten das Recht und die Pflicht, uns nach der Beendigung des Krieges mit den Verbrechern gegen die Menschlichkeit auseinanderzusetzen. Allerdings wurde diese Auseinandersetzung in den Grenzgebieten durch eine noch größere Unmenschlichkeit überschattet als die, die die nazistischen Verbrecher in sich trugen. So z. B. wurden die ersten Evakuierungen, eigentlich Auspeitschungen am 11. Juni 1945 durchgeführt. Die Ortsnationalausschüsse waren verpflichtet, die Personen deutscher Nationalität, die Angehörigen der Nazipartei, zum Abschub auszuschreiben. Man arbeitete an den Verzeichnissen bis in die Nacht. In den frühen Morgenstunden kamen in die betreffenden Gemeinden Militärabteilungen, zusammengesetzt aus den Revolutionsgarden und sogenannten Partisanen. Auf die Aufforderung der Mitglieder der Ortsnationaìausschüsse, die Deutschen nach den angefertigten Verzeichnissen zu evakuieren, bekamen sie von den vielfach betrunkenen ‚Offizieren' die Antwort: ‚Das stecken Sie sich in den . . .'

Die Aktion begann. Man ging in die Wohnungen, und in einer halben Stunde mußte jede Familie auf dem Versammlungspîatz der Gemeinde sein. Schmuckstücke wurden abgenommen, und zur Sicherheit wurden Mädchen auch die Geschlechtsorgane durchsucht, ob sie dort nicht weitere Wertstücke verbergen. Danach steckte man die ‚Transporte' in Straßenbahnwagen nach Tellnitz, und von dort mußten sie über das Erzgebirge zu Fuß nach Deutschland. Auch 78- bis 81jährigen blieb dieser Kalvarienweg nicht erspart.”1

Die Explosion in Schönpriesen

„Es muß auch eine richtige Darstellung der Ereignisse vom 31. Juli 1945 gegeben werden, die man vielleicht das Gegenstück zu Lidice nennen kann. Diese Sache wird früher oder später ventiliert werden, und wir müssen davon selber sprechen, wenn wir nicht wie die Deutschen kollektiv abgeurteilt werden sollen. Eben weil sich der 3. Jahrestag dieses Massakers nähert, das ausschließlich auf die Rechnung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei geht, halte ich es für richtig, als Augenzeuge und Funktionär der damaligen Verwaltungskommission die Ursache der damali-


285

gen Explosion und die unmenschlichen Repressalien zu schildern, die ihr folgten:

In unserer Gegend endete die letzte Phase der Kämpfe der deutschen Armee des Generals Schörner am 9. Mai 1945. Alle Straßen und Gassen in den Städten waren durch Kolonnen von Autos, Geschützen und Munition verstopft. Am nächsten Tag, 10. Mai, begann man mit dem Aufräumen. Waffen und Munition wurden in den Lagern der ehemaligen Zuckerraffinerie in Schönpriesen gelagert, die während des Krieges in die ‚Deutschen Kabelwerke' verwandelt worden waren. In diesem Unternehmen waren Hunderte neuer Flugzeugmotoren gelagert. Dahin wurden Granaten, Panzerfäuste und andere Munition zusammengefahren. Militär, das sich aus der benachbarten Eckelmannschen Likörfabrik genügend Spirituosen besorgte, versah den Aufsichts- und Wachdienst, wobei auf eine richtige Lagerung nicht geachtet wurde, im Gegenteil, man warf alles durcheinander. Daher kam es zu der Katastrophe.

Am 31. Juli 1945 um 15.45 Uhr erfolgte die erste Explosion, die die Fenster im Umkreis von 3 km erschütterte. Niemand in der Stadt ahnte in diesem Augenblick, daß dies das Signal zum Morden war. Militär umgab die Elbebrücken, und als um 16.10 Uhr kommunistische Provokateure in Begleitung von Leuten in russischen Uniformen eintrafen, begann man mit den ‚Exekutionen'. Die Deutschen, die weiße Armbinden trugen und von der Arbeit heimkehrten, wurden die ersten Opfer auf der Beneš-Brücke. Das Militär, das vom Vorsitzenden des Ortsnationalausschusses in Aussig a. E., Herrn Vondra, aufgefordert worden war, jedes Massaker zu verhindern, folgte dieser Aufforderung nicht und mordete mit. Eine Mutter, die ihr Kind im Wagen über die Brücke fuhr, wurde mit Latten erschlagen, mit dem Kind über das Geländer in die Elbe geworfen, unter Begleitfeuer aus Maschinenpistolen.

Ein weiterer Vorfall, der mir in Erinnerung blieb und mich mein ganzes Leben begleiten wird, war jener deutsche Antifaschist, der nach vier Jahren aus dem Konzentrationslager zurückkehrte und als Monteur bei der Firma Brönner beschäftigt war. Diesem deutschen Kämpfer gegen den Faschismus, Brainl, wurden die Haare ausgerissen und dann der Bauch durchschossen. Er starb auf der Stelle.

Dergleichen Vorfälle gab es Hunderte. Auf der Brücke und auf dem Hauptplatz wurden Leute erschlagen und in die sogenannten Luftschutz-Wasserbehälter geworfen. In drei Stunden waren mehr als 2000 Menschen erschlagen1. Die Toten wurden geplündert, von internierten Deutschen auf Autos geladen und zur Kremation nach Theresienstadt gefahren. Die Begleiter der Toten kehrten nicht zurück.

Nach diesem Massaker kamen am 1. August 1945 der Innenminister Nosek und der Nationalverteidigungsminister General Svoboda in die Stadt.


286

Es kam zu scharfem Meinungsaustausch in dem Rate der Verwaltungskommission. Freilich änderte dies nichts an der Tatsache, daß es durch Fahrlässigkeit von seiten der militärischen Verwaltung zu der Explosion gekommen war. Dieser Umstand entschuldigt aber in keiner Weise den Minister Nosek. Denn weder das Militär, noch die Polizei haben Ruhe und Ordnung wiederhergestellt, im Gegenteil, sie haben selbst zu den Unruhen noch aufgereizt. Durch die Unfähigkeit und die Undiszipliniertheit der militärischen Funktionäre hat die tschechische Bevölkerung in Schönpriesen Sachschäden im Werte von 8 Millionen Kčs erlitten, abgesehen von dem Verluste zahlreicher Heime. Und die deutsche Bevölkerung bezahlte mit dem ungewöhnlichen Verlust von zum Großteil unschuldigen Menschenleben nur deshalb, weil sich der Pöbel bereichern und sich ihres Eigentums bemächtigen wollte.

Lidice war ein lebendiges Denkmal des unseligen ‚Furor teutonicus'. und Aussig a. E. war die Rehabilitierung der deutschen nazistischen Mörder. Die Zahl der Opfer war hier fast die vierfache. Wird dieses Verbrechen nicht als ‚Furor Czechoslovaka plebs' in die Geschichte eingehen?”

Wir haben nichts, was wir dieser schrecklichen Schilderung hinzufügen könnten. Vielleicht nur eines: Ob eine derartige Aufpeitschung niederster Leidenschaften nicht beabsichtigt war, um die sittlichen Grundlagen des Volkes zu untergraben und zu vernichten, das auf diese Weise betäubt und für den Schlachthof vorbereitet wurde?